DRYな備忘録

Don't Repeat Yourself.

rbenvをMacOSXにインストール

ゴール

  • rvmでRubyのバージョンを管理したことはあるが
  • rbenvを推されたのでrbenvでRubyのバージョン管理してみる

参考

記録

rbenvそのもののインストール

現状の確認

% cd
% which gem
/usr/bin/gem
% gem --version
2.0.14
% which ruby
/usr/bin/ruby
% ruby --version
ruby 2.0.0p451 (2014-02-24 revision 45167) [universal.x86_64-darwin13
]% which brew
/usr/local/bin/brew
%

brewを使っていれる

% sudo brew update
% brew --version
0.9.5
% sudo brew install rbenv ruby-build
% which rbenv
/usr/local/bin/rbenv
% echo 'eval "$(rbenv init - )"' >> ~/.zshrc
% source ~/.zshrc
% rbenv --version
rbenv 0.4.0

rbenvは入った

Rubyのインストール

rbenvを使っていれる

% rbenv install --list | grep 2
# たくさんあった
% rbenv install 2.1.2
Downloading ruby-2.1.2.tar.gz...
-> http://dqw8nmjcqpjn7.cloudfront.net/f22a6447811a81f3c808d1c2a5ce3b5f5f0955c68c9a749182feb425589e6635
Installing ruby-2.1.2...
Installed ruby-2.1.2 to /Users/otiai10/.rbenv/versions/2.1.2

%

なるほど?

% rbenv versions
* system (set by /Users/otiai10/.rbenv/version)
  2.1.2
%

お、入ってる

localでRubyのバージョンを変える

% rbenv versions
* system (set by /Users/otiai10/.rbenv/version)
  2.1.2
% mdir my-proj
% cd my-proj
% rbenv local 2.1.2
% rbenv versions
  system (set by /Users/otiai10/.rbenv/version)
* 2.1.2

おわり